cs

Štolový přivaděč

zelivka_schema4_privadec

Spojené nádoby

Spojené nádoby

Posledním objektem na úpravně vody Želivka, kde se shromažďuje pitná voda před cestou ke spotřebitelům, je  regulační vodojem. Jeho název samozřejmě není nahodilý. Hladina vody v něm je ve vzájemné interakci s hladinou vody ve vodojemu Jesenice, tedy objektu vzdáleném 51,97 km. Vzpomeneme si na fyziku? Ano, jedná se spojené nádoby!

Voda z regulačního vodojemu se přes otvor o průměru 1600 mm, který je osazen uzávěrem, dostane do spadišťové šachty a bez jakéhokoliv čerpání tunelem štolového přivaděče do vodojemu Jesenice na jihovýchodní hranici Prahy. Přivaděč končí uzávěrovou komorou. Dále pokračují dvě potrubí o průměru 1600 mm, která  vedou do jednoho z vodojemů, každý o kapacitě 100 000 m3 (celkový objem vody je 200 000 m3). 

Vodní tunel

Vodní tunel

Štola se nachází v hloubce 8 až 150 m pod povrchem a vede pod 11 obcemi, 34 potoky, 29 silnicemi, 2 železničními tratěmi a pod 2 řekami (Blanicí a Sázavou), které překonává shybkami. Součástí stavby bylai  řada dalších objektů nezbytných pro stavbu (např. těžební a odvětrávací šachty, úpadnice nebo objekty ohraničující stavby shybek). Většina z nich slouží po úpravách a vystrojení i pro současný provoz díla. 

Průtok a tedy i množství vyrobené vody je odvislé od potřeb zásobování pitnou vodou v Praze. Želivská voda se podílí na spotřebě pitné vody v hlavním městě asi 75%. Maximální možný průtok štolovým přivaděčem je 6700 l/s. V průměru jím proteče každou sekundu kolem 2 200 l.

Unikátní hornické dílo

Unikátní hornické dílo

Štolový přivaděč figuruje v první desítce nejdelších vodních tunelů na světě. Jeho stavba patřila k nejnáročnějším z celého komplexu vodohospodářských děl. Vlastní hornické důlní dílo - štola - má kruhový průřez o průměru 2640 mm a délku 51,07 km. Betonový plášť, který tvoří vnitřní povrch tunelu, má tloušťku 200 - 350 mm. Výstavba probíhala od konce roku 1965 po dobu 7 let. Ražba byla prováděna současně na 14 úsecích, které byly následně spojeny.

Víte že...

... během provozu je tento tunel v celé délce úplně zaplněný vodou a maximální kapacita průtoku vody je 6,7 m3/s, což představuje množství, které by v jedné vteřině naplnilo více než 40 van na koupání?

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí úpravny...

Vodní nádrž Švihov              Úprava vody              Hlavní velín